Letöltések

AZ ÖKOPÁRT

alapítva: 2005-ben
„Te magad légy a változás,
amelyet látni szeretnél!”

Hitvallásunk, az Élőlánc Credo


Földbirtok-politika:
Kié legyen a föld?

-----------------
Miért akarjuk megmenteni Kishantost?

>>> Mit akarunk elérni?
Mit akarunk elérni? Nyomtatás E-mail
2014. március 11. kedd, 22:58
Share/Save/Bookmark

Mit akarunk elérni?


Természeti és kulturális örökségünk meg rzését és gyarapítását, elpocsékolásuk helyett.

Ki akarjuk szabadítani magunkat a gazdaság kényszerzubbonyából. Azt akarjuk, hogy társadalmi er feszítéseink ne gazdasági célokat szolgáljanak; éppen ellenkez leg, a gazdaság szolgálja a társadalom céljait. Ma a gazdasági növekedés árát az élet min ségének romlásával fizetjük meg. Igazolhatatlanul széls séges jövedelemeloszlás, kilátástalan szegénység, a munkavállalók kiszolgáltatottsága, a természet pusztulása és a közösségek széthullása jelzi: Magyarország nem arra tart, amerre a rendszerváltozás idején  elindult.


Számunkra a demokrácia azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb közösségek tagjaiként részesei lehessünk a sorsunkat érint döntéseknek.

Gondoskodni kívánunk ennek jogi és anyagi feltételeiről, arról, hogy közügyben a döntések a legszélesebb nyilvánosság ellenőrzése mellett szülessenek. Ahhoz, hogy változni és változtatni tudjunk, ügyfélből, fogyasztóból, lakosságból közösséggé kell lennünk; és csak az  egymásért vállalt felelősség tehet azzá. Nem tehetjük, hogy politikai képviselőink pártalkalmazottak, gazdasági érdekcsoportok kijárói legyenek. Azt akarjuk, hogy választóiknak tartozzanak közvetlen felelősséggel. Minden képvisel induljon egyéni választókerületben. Arra törekszünk, hogya törvényhozás és a jogalkalmazás ne lehessen a mindenkori hatalom játékszere, hogy megszilárduljon az ország törvényes rendje. Helyre akarjuk állítani a közjó szolgálatának becsületét, megvédjük a közjavakat, megakadályozzuk a közszolgáltatások kiárusítását.

 

Szembenézünk a globalizáció és az európai integráció kihívásával, reális számvetést készítünk.

Megkeressük a hazai piac védelmének, a helyi kis- és közepes méret vállalkozások támogatásának korszer eszközeit. A termőföldet megtartjuk a hazai gazdák, gazdálkodó családok kezében.  Kezdeményező és közvetítő szerepre törekszünk a globális környezeti válság enyhítésére irányuló nemzetközi erőfeszítések terén, s mi magunk élen járunk a vállalt környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésében. Nem végrehajtói, formálói leszünk az új európai rendnek. Azokkal szövetkezünk, akik európai szuperállam helyett az Unió föderális jellegét erősítenék. Támogatjuk a határon túl él magyarok autonómia törekvéseit. Azon leszünk, hogy a Duna mentén és a Kárpát medencében az együtt él nemzetek közösen, ne egymás rovására oldják meg egyre súlyosbodó környezeti problémáikat.

 

Minden erőnkkel támogatjuk az áttérést a szelíd technológiákra, a gazdálkodás környezetbarát formáira.

Radikálisan növeljük a megújuló energiaforrások arányát. A hulladékkibocsátás csökkentésére ösztönz szigorú szabályokat alkotunk, az újrahasználat és újrahasznosítás ésszer rendszereit szorgalmazzuk. Autópályaépítés helyett a vasúti és villamos tömegközlekedés fejlesztésére és a közúthálózat
korszer sítésére költsünk! Mezőgazdasági politikánk a min ségi termelést, a természetkímél tájgazdálkodást, a környezet- és élelmiszerbiztonságot, valamint a vidéki munkahelyteremtést szolgálja. A vízminőség meg rzését, javítását szolgáló vízrendezési gyakorlatot honosítunk meg. Gondoskodunk az egészséget és az él világot veszélyeztet technológiák kiszorításáról. Energia- és anyagpazarlás helyett a mértékletességet ösztönözzük. Elérjük, hogy a környezettudatos életvitelhez szükséges ismeretek a közoktatás minden szintjén megjelenjenek.

Képviselni kívánjuk a jöv nemzedékek – a gyerekek, fiatalok – érdekeit a ma szület döntéseknél.

Képviseletük törvényes feltételeinek megteremtését szorgalmazzuk.

 

Az ökológiai politikáról


Az ökológiai politika azoknak az akadályoknak és életidegen kényszer ségeknek az eltávolítása, amelyek az er szakos modernizáció természet- és társadalomátalakító kísérleteinek örökségeként maradtak ránk.

Az emberi közösségek és az él lény társulások életképességének helyreállítására törekszik, a fenntartható gazdálkodás és a felszabadító együttlét társadalmi stratégiáit keresi. Kiindulópontja a jövő nemzedékek iránti felelősség belátása, amely arra kötelez bennünket, hogy természeti és kulturális örökségünket a maga gazdag változatosságában és változékonyságában rizzük meg utódaink számára.

Célja, hogy megtörje a technikai-gazdasági kényszer ségek uralmát, és az emberi együttélést az életformák gazdag változatossága iránti tisztelet, a kímélet és az elővigyázatosság elve alapján szervezze meg.

A mennyiségi növekedéssel szemben el nyben részesíti a dolgok emberi léptékének megőrzését.

A gazdasági hatalomért folyó gyilkos versengést az egymásra utaltak közti szolidaritás nevében korlátozná.

A szabadságban a mások szabadsága iránti elkötelezettséget hangsúlyozza, annak tudatában, hogy az egyén nem lehet szabad társaitól függetlenül.

Az ellen küzd, hogy a technológia rémuralmát haladásnak, a pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti források elherdálását jólétnek, a profit utáni hajszát ésszerű gazdálkodásnak nevezzék.

Az ökológiai politika hisz a fenntartható fejlődésben. De ami körülöttünk van: nem fejlődés és nem tartható fenn. A természet kizsigerelése, a társadalom irgalmatlan alárendelése a logisztikai szempontoknak (használat = haszon = hatalom) az ipari tömegtársadalmak működésének nem valami járulékos vonása, hanem a lényege. A jövőnemzedékek örökségének pusztítása nem fejlődő, hanem vészesen hanyatló civilizációra vall, amely nem ismer különb célt, mint eszközeinek szaporítását, a világ minél sebesebb elhasználását. Ma a fejlődést nem fenntartani, hanem újrakezdeni kellene.

A modernizáció tartalékai kimerültek: az eszközök el állításának és elosztásának optimalizálása önmagában nem biztosít többé jobb életlehet ségeket. A haladás ettől fogva nem technikai kérdés. Ezentúl a célok jóságát kell minden esetben megvizsgálni.

Az ökológiai politika helyreállítja, a politika eredeti értelmét: vita és megegyezés a közcélok mibenléte körül. A társadalmi teljesítmények értékelésének jogát visszaperli a személytelen mechanizmusoktól, s a döntéseket, ahol csak lehet, a közös mérlegelésen, az érintettek illetékes részvételén alapuló eljárásokra bízza.

Azok a szövetségesei, akik nap mint nap tapasztalják a technológiai-gazdasági világrend korlátait, az élet min ségének romlását, az él világ pusztulását, emberi méltóságuk sérelmét, jogaik megcsúfolását, kiszolgáltatottságukat számukra átláthatatlan és ellen rizhetetlen politikai és gazdasági hatalmaknak.

 

Képtár térkép

Joomla! Template by Red Evolution - Joomla Web Design